Behandling av personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter

Inom kursverksamheten behandlar vi personuppgifter. Vårdakademin Sverige, Vråkvägen 2, 181 56 Lidingö, org nr 559363-0162 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för kursarrangörens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vårdakademin behandlar personuppgifter för att administrera kurssaktiviteter, genomföra själva kursen samt för att kunna hantera relaterade ekonomiska transaktioner (kurssavgifter).

Vårdakademin är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifterna som sker vid:

 • Kursadministration
 • Deltagande i Vårdakademins verksamhet
 • Ansökan om kursersättning och fakturering
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med kursdeltagare
 • Besök på vår hemsida

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vårdakademin kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Som kund har du vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som är sparade hos Vårdakademin. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida.

Har du frågor om personuppgiftsbehandling kontakta Vårdakademi Sverige, Vråkvägen 2, 181 56 Lidingö, info@vardakademi.se